ඇස ගැටෙන මානය

ලෙස්ටර් – සුමිත්‍රා යුවළ පාරට වැටෙනතුරු අපි ගොළුවන් බිහිරන් සේ සිටිමුද?

ඔහු මා ඉදිරිපිට සිටී. එය මා තුළ තිගැස්මක් ඇති කළේ ය. මා සිතින් මවාගත් දැවැන්තයා මගේ ඉදිරිපි

දඩ වැඩි නම් අනතුරු අඩු ද

වෛද්‍යවරු ය. වි‍ටක හෙදියන් ය. තවත් විටක විශ්වවිද්‍යාලය ය. දැන් පෞද්ගලික

More News »

add_one