ඇස ගැටෙන මානය

ලෙස්ටර් – සුමිත්‍රා යුවළ පාරට වැටෙනතුරු අපි ගොළුවන් බිහිරන් සේ සිටිමුද?

ඔහු මා ඉදිරිපිට සිටී. එය මා තුළ තිගැස්මක් ඇති කළේ ය. මා සිතින් මවාගත් දැවැන්තයා මගේ ඉදිරිපි

More News »

add_one