ඇස ගැටෙන මානය

පොඩි ගමක නිමවන ලොව ලොකුම පිළිමය

බුදු පිළිම නෙළීම බුද්ධ කාලයෙන් පසුව සිදුවූවක් යැයි ප‍්‍රකට මතයක් සෙදාස් බවත් බුදු පිළිම නෙළීම ඇරඹුණේ

More News »

add_one