ඇස ගැටෙන මානය

වහලක් නැති කඩයක්
පරණ මෝටර් සයිකල්වලින් සල්ලි හොයන චන්ද්‍රකුමාර්

පංචිකාවත්ත, ජයන්ත වීරසේකර මාවත ප්‍රසිද්ධ වාහන අමතර කොටස්වලට මෙන්ම මෝටර් සයිකල් සෑදීමට.

More News »

add_one